Dr Nada Petrović

Dr Nada Petrović

Inženjer biotehnologije


Email: biossnada@gmail.com

Dr Nada Petrović doktor je tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija. Diplomirala je i doktorirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija iz oblasti tehnologija izdvajanja i biološke aktivnosti etarskih ulja i biljnih ekstrakata iz lekovitih i aromatičnih biljaka. Tema njenog diplomskog rada bila je: „Dobijanje etarskih ulja matičnjaka (Melissa officinalis) i smilja (Helichysum italicum) i određivanje njihove antimikrobne aktivnosti“, a doktorske disertacije: “Antioksidativne osobine frakcija dobijenih iz odabranih bilјaka familije Lamiaceae postupkom natkritične ekstrakcije”. 

Dr Nada Petrović je izabrana i u zvanje naučni saradnik od strane Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz oblasti tehničko tehnološke nauke-hemijsko inženjerstvo. Predmet naučno-istraživačkog rada dr Nada Petrović je razvoj tehnoloških postupaka za izolovanje aktivnih materija bilјnog porekla, pre svega primenom destilacije etarskih ulja i natkritične ekstracije u cilju dobijanja prirodnih antioksidanasa iz začinskih biljaka i istraživanja mogućnosti korišćenja lekovitih i aromatičnih biljaka u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Učestvovala je na 5 međunarodnih projekata, 2 projekta finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i 1 projekat finansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Dr Nada Petrović radila je kao stručni saradnik na Internacionalnom projektu u okviru EUREKA (E 3490!), “Functional Food Ingredients from Plant Products” (“Funkcionalne komponente bilјnog porekla u prehrambenoj industriji”) na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.

Dr Nada Petrović ima sertifikat o procesima pod visokim pritiscima koji se primenjuju za ekstrakciju biljaka (Socrates/Erasmus Intensive Course on “Basics, Developments Research and Industrial Applications in High Pressure Chemical Engineering Processes); sertifikat za eksternog ocenjivača za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 (Loyd’s Register, LRQA – IRCA certified training course, 2012), sertifikat za fitoterapeuta („Quanttes“ Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine, Beograd), a takođe je rešenjem Ministarstva pravde RS imenovana za sudskog veštaka za oblast Hemija, uže specijalnosti hemijska tehnologija i biotehnologija.

Član je Srpskog hemijskog društva; AMAPSEEC-a (Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries) i saradnik Srpskog lekarskog društva.

Rezultate svog naučno-istraživačkog rada dr Nada Petrović je objavila kroz 9 radova u međunarodnim časopisima, 7 radova u nacionalnim časopisima, 2 poglavlja u knjigama međunarodnog značaja, 1 monografiju nacionalnog značaja, 26 saopštenja predstavljenih na međunarodnim skupovima, 15 saopštenja na nacionalnom nivou, 2 poglavlja u monografiji nacionalnog značaja,3 patentne prijave, 2 pomoćna udžbenika i jedan novi tehnološki postupak uveden u proizvodnju. Zajedno sa ostalim autorima nagrađena je za inovacije pod nazivom „Novi proces za izolaciju antioksidativnog ekstrakta ruzmarina“ i „Postupak dobijanja originalnog višenamenskog gela za negu male dece“ na tradicionalnom Međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva TESLA FEST koji se održava u Novom Sadu.