Dr Nada Petrović

Dr Slobodan Petrović 

Osnivač


Email: biossloba@gmail.com

Od 2002. godine dr Slobodan S. Petrović je osnivač preduzeća BIOSS iz Beograda, koje se bavi projektovanjem nove i inoviranjem postojeće opreme i uređaja u oblasti destilacije i ekstrakcije aromatičnih biljaka, praktičnom destilacijom na laboratorijskom, poluindustrijskom i industrijskom nivou. Ministarstvo prosvete i nauke, broj: 391-00-3/2011-01 od 08.06.2011. je donelo rešenje o registraciji inovacione organizacije kojim se preduzeće BIOSS registruje i kao razvojno-proizvodni centar a dr Slobodan S. Petrović je njegov rukovodilac. BIOSS je bio i nosilac projekta: Razvoj tehnološki originalnih postupaka i proizvoda biljnog porekla za potrebe farmaceutske i kozmetičke industrije za period 2012 -2013 g. koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke.

Dr Slobodan S. Petrović se primarno bavi istraživanjem i izdvajanjem “novih materijala“ iz aromatičnih i lekovitih biljaka, što је prema programu Ministarstva nauke Republike Srbije naznačeno kao: “razvoj i osvajanje aktivnih i pomoćnih materijala za farmaceutsku i kozmetičku industriju na bazi organskih materijala; razvijanje i unapređenje savremene tehnologije za proizvodnju materijala i sirovina za farmaceutsku i kozmetičku industriju“. Oblast naučno-istraživačkog rada i delovanja: Razvoj tehnoloških postupaka u proizvodnji sirovina i proizvoda za potrebe farmaceutske, kozmetičke i prehrambene industrije; Razvoj novih postupaka u izdvajanju aktivnih materija biljnog porekla; Razvoj i uvođenje u proizvodnju novih hidrodifuzera (destilatora) i ekstraktora poboljšanih svojstava i karakteristika.

Odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj različitih tehnika ekstrakcije i destilacije na hemijski sastav etarskog ulja i ekstrakata iz biljnih vrsta roda Thymus L.“ Član je Međunarodnog udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine „Quanttes“ i saradnik Srpskog lekarskog društva Završio je kurs Fitoterapije („Quanttes“).

Publikovao je 5 radova u međunarodnim časopisima, 12 radova u nacionalnim časopisima, 11 saopštenja predstavljenih na međunarodnim skupovima, 12 saopštenja na nacionalnim skupovima i 1 priznat patent.

Dr Slobodan S. Petrović je učestvovao u relizaciji 6 projekata od čega je rukovodio jednim..

Učešće u projektima finansiranim od strane nadležnog ministarstva

  • “Bezotpadna tehnologija u preradi plodova kleke (Juniperus communis)”, Inovacioni projekat ev. br. I.3.1212, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 1997 – Saradnik na projektu.
  • “Razvoj tehnoloških postupaka za proizvodnju sirovina i proizvoda za potrebe farmaceutske, kozmetičke i prehrambene industrije”, Strateški projekat br. S.3.11.27.0063, Ministarstvo za nauku i razvoj Republike Srbije, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, PP4: Razvoj i optimizacija tehnoloških postupaka za proizvodnju farmaceutskih sirovina, 1998-2000 – Rukovodilac podprojekta PP4
  • “Bioaktivni konstituenti samoniklih bilјaka i mogućnosti njihova primene u farmaciji, kozmetici i prehrani”, Strateški projekat br. 1862, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Prirodno-matematički fakultet, departman biohemije, Novi Sad, 2002-2005 – Saradnik na projektu.
  • “Razvoj tehnološki originalnih postupaka i proizvoda bilјnog porekla za potrebe farmaceutske i kozmetičke industrije”, Inovacioni projekat ev. br. 451-03-2372/2012-14/65, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Razvojno-proizvodni centar Bioss – PS i ostali, 2012-2013 – Rukovodilac projekta

Učešće u projektima finansiranim od strane opština

  • “Bezotpadna tehnologija u preradi otpada nakon šumske seče jele i bora”, Nova Varoš i JP “Nacionalni park Tara“, 2005-2007 – Rukovodilac projekta
  • “Bezotpadna tehnologija u korišćenju samoniklog lekovitog i aromatičnog bilјa (LIAB) na području Vlasinskog jezera”, Crna trava, 2001 – Rukovodilac projekta

Dr Slobodan S. Petrović je autor više patenata koji se odnose na proizvode iz lekovitih i aromatičnih biljaka , ima priznat patent pod nazivom: “Postupak za dobijanje bilјnih vaginaleta“, i 2 prijavljena patenta „Postupak dobijanja originalnog višenamenskog gela za negu male dece“ i „Postupak za dobijanja kompleksnog venotoničnog gela – Matrix biljnog porekla sa anti-inflamatornim, analgetskim i adstrigentnim svojstvima“.